jan@akspacil.cz
Štefánikova 116, Rajhrad

Člověk je mírou všech věcí.

PROTÁGORÁS

Základní pojmy

Osobní údaj

Jakákoliv informace, pomocí které je možné, ať už samostatně nebo ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Osobní údaje zvláštní kategorie

Osobní údaje, které vypovídají zejména o rasovém či etnickém původu, politických názorech náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech pomocí, zdravotním stavu, sexuální orientaci, jakož i biometrické a genetické údaje.

Subjekt osobních údajů

Jakákoliv fyzická (nikoliv právnická) osoba, přímo či nepřímo identifikovatelná pomocí osobních údajů, která má dotčenými právními předpisy garantovanou celou řadu práv, sloužících k ochraně jejich osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů je zjednodušeně řečeno v zásadě jakákoliv činnost, při které dochází k nakládání, změně nebo použití osobních údajů; typicky např. shromažďování, zaznamenávání, uložení, uspořádání, strukturování, šíření, zpřístupnění, seřazení nebo výmaz.

Správce osobních údajů

Jakákoliv osoba, instituce, orgán nebo obdobný subjekt, určující za jakým účelem, jakými prostředky a jaké osobní údaje budou zpracovávány; ať už přímo správcem samotným, nebo za pomoci jiných subjektů. Tedy osoba, mající hlavní slovo i odpovědnost při zpracovávání osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů

Jakákoliv osoba či subjekt, provádějící pro správce na základě smluvního vztahu a jeho pokynů zpracování osobních údajů.

Příjemce osobních údajů

Jakýkoliv subjekt nebo orgán, jimž mohou být zpracované osobní údaje poskytnuty na základě zpravidla žádosti takovéhoto subjektu či orgánu, nikoliv na základě smluvního vztahu se správcem, pro něž by mělo být provedeno zpracování osobních údajů, což odlišuje příjemce od zpracovatele.

Zásady ochrany osobních údajů

Identifikační údaje správce osobních údajů

Jméno: Mgr. Jan Spáčil, advokát

IČO: 72014113

Adresa: Rajhrad, Štefánikova 116

E-mail: jan@akspacil.cz

Tel: +420 776 176 171

Jaké osobní údaje zpracovávám?

V rámci předmětu mojí činnosti, kterým je poskytování právních služeb, zpracovávám osobně bez použití zpracovatelů osobní údaje dotčených subjektů údajů (klienti, ostatní účastníci smlouvy, protistrana) těchto kategorií:

   • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, číslo průkazu totožnosti)
   • kontaktní údaje (email, telefonní číslo, doručovací adresa, číslo účtu)
   • osobní údaje zvláštní kategorie (údaje o zdravotním stavu)
   • ostatní osobní údaje (státní občanství, pohlaví, místo narození)

Zpracovávané osobní údaje pak získávám v naprosté většině případů přímo od klientů, kterým poskytuji právní služby, v některých případech pak v rámci poskytování právních služeb pak i z veřejně dostupných zdrojů, jakými jsou např. katastr nemovitostí, veřejné rejstříky nebo centrální registr exekucí.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobních údajů všech kategorií osobních údajů zpracovávám v naprosté většině případů na základě zákonných zmocnění, obsažených v čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR, výjimečně pak základě informovaného souhlasu, který mi subjekt údajů s jejich zpracováním udělí.

Primárně zpracovávám uvedené osobní údaje k plnění smlouvy o poskytování právních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), která je stěžejním základem pro zpracování osobních údajů všech kategorií.

Ke zpracování některých kategorií osobních údajů pak přistupuji rovněž v případě, kdy je to nezbytné pro plnění právních povinností, které mě jako na advokátovi ukládají platné právní předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) např. zákon o advokacii, nebo zákon proti praní špinavých peněz.

A konečně, ke zpracování osobních údajů může z mojí strany v tom nejmenším rozsahu docházet i za podmínky, je-li takové zpracování konkrétních osobních údajů nezbytným pro ochranu mých vlastních oprávněných zájmů nebo zájmů mých klientů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), nemají-li před těmito zájmy přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Veškeré osobní údaje zpracovávám pouze v nezbytném rozsahu. Žádné zpracování osobních údajů neprobíhá automatizovaně.

Účel zpracování osobních údajů

S ohledem na skutečnost, že většinu osobních údajů zpracovávám na základě zákonného zmocnění, je účel zpracování těchto osobních údajů dán samotným obsahem příslušných zákonných zmocnění, na jejichž základě osobní údaje zpracovávám. Stěžejním účelem zpracování osobních údajů z mojí strany jako advokáta tak je poskytování právních služeb na základě smlouvy uzavřené s klientem a plnění mých zákonných povinností, jako advokáta při a v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Osobní údaje, zpracované na základě informovaného souhlasu, zpracovávám výlučně za účelem, uvedeným v tomto souhlasu.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů, kterým mohu zpracované osobní údaje v rámci účelu jejich zpracování poskytnout mohou v odůvodněných případech být orgány podílející se v rámci své působnosti na výkonu veřejné moci (soudy, správní orgány, dozorové orgány apod.).

V nezbytném rozsahu mohu zpracované osobní údaje zpřístupnit na základě smluvního vztahu i komerčním subjektům, zajišťujícím účetní nebo IT služby, kteří pak jsou ve vztahu k zpřístupněným osobním údajům pro mě zpracovateli těchto osobních údajů.

K poskytování nebo zpřístupňování Vašich osobních údajů jiným, výslovně neuvedeným zpracovatelům nebo příjemcům sídlících na území ČR, EU nebo v třetích zemích nedochází a nemám v úmyslu žádným jiným třetím osobám zpracované osobní údaje poskytovat.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávám vždy po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich zpracování. V případě, že odpadne účel, pro nějž jsem osobní údaje původně zpracoval, dochází ke zpracování osobních údajů po dobu nezbytně nutnou k ochraně mých oprávněných zájmů a plnění mých zákonných povinností.

V případě, kdy jsem některé z osobních údajů zpracoval výlučně na základě souhlasu, přestávám osobní údaje zpracovávat rovněž k okamžiku, kdy uplyne doba, uvedená v souhlasu, nebo tento souhlas byl odvolán.

Zabezpečení osobních údajů

Zpracované osobní údaje jsou z mojí strany pod pravidelnou fyzickou i elektronickou kontrolou. Veškeré zpracování osobních údajů provádím výhradně svépomocí bez toho, aniž by docházelo k jakémukoliv automatizovanému zpracování. V rámci standardního technického a softwarového vybavení se snažím zajistit adekvátní a rychlý způsob kontroly za pomoci dostupných bezpečnostních mechanismů, zajišťujícím odpovídající ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Pro zajištění adekvátní úrovně ochrany rozsahu a druhu mnou zpracovaných osobních údajů postupuji dle interní směrnice, v jejímž rámci jsou pro potřeby nejen ochrany zpracovaných osobních údajů zakotveny pravidla a postupy, jejichž smyslem je zajistit jak pravidelnou kontrolu stavu zabezpečení osobních údajů, tak i zajistit dostatečnou úroveň jejich zabezpečení samotného při jednotlivých způsobech jejich zpracování.

Práva subjektu údajů – klienta

Jako subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům, jehož obsahem je právo ode mě jakožto správce získat informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, abych bez zbytečného odkladu opravil na žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Dále máte právo požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, jehož obsahem je moje povinnost jakožto správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovávám; toto právo máte ovšem pouze v případ, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 17 GDPR.

Máte rovněž právo, abych v případech stanovených v čl. 18 GDPR omezil zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na mých oprávněných zájmech, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte klient právo kdykoli vznést námitku.

Pokud jsem Vaše osobní údaje zpracoval na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat ukončení takto zpracovaných osobních údajů. To však neplatí v případě, kdy některé z Vašich osobních údajů zpracovávám z jiného právního titulu, než je souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb.

V případě, že budete nespokojeni s mnou prováděným zpracováním Vašich osobních údajů, může podat stížnost na zpracování osobních údajů přímo mě na kteroukoliv kontaktní adresu, uvedenou na těchto webových stránkách nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ: 170 00. Webové stránky úřadu jsou www.uoou.cz, kontaktní email úřadu je posta@uoou.cz.

Více podrobnějších informací o Vašich právech subjektu osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů zde.

Copyright © Jan Spáčil. Všechna práva vyhrazena.